Πολιτική απορρήτου

Πολιτική Επεξεργασίας Προσωπικών Δεδομένων

Οι σκοποί επεξεργασίας των δεδομένων

Η ΕΛΕΣΤΙΑ ΕΠΕ, ως εταιρεία μεσιτείας ασφαλίσεων ενεργεί κατ’ εντολή και για λογαριασμό του πελάτη. Συλλέγει, επεξεργάζεται και διατηρεί τα απολύτως απαραίτητα προσωπικά δεδομένα που απαιτούνται προκειμένου να παρέχει τις υπηρεσίες της. Οι σκοποί για τους οποίους γίνεται η επεξεργασία των δεδομένων σας συνίστανται στους εξής:

 • Τιμολόγηση ασφαλιστικών προϊόντων, εκτίμηση του κινδύνου και έκδοση προσφορών
 • Σύναψη ασφαλιστηρίου συμβολαίου
 • Διαχείριση ασφαλιστικής σύμβασης
 • Διαχείριση ζημιών
 • Συμμόρφωση της Εταιρείας μας με τις ισχύουσες νομοθεσίες.

Προσωπικά δεδομένα

Tα προσωπικά και ευαίσθητα δεδομένα που διαχειριζόμαστε μπορεί να είναι:

 • Όνομα, αριθμός τηλεφώνου, στοιχεία επικοινωνίας και αλληλογραφίας
 • Α.Φ.Μ., Δ.Ο.Υ., ΑΜΚΑ, Αριθμός Μητρώου ΙΚΑ
 • Αριθμός Λογαριασμού Τραπέζης
 • Αριθμός Κυκλοφορίας Οχήματος
 • Φωτογραφίες
 • Αντίγραφα ταυτότητας, διαβατηρίου, άδειας οδήγησης, άδειας κυκλοφορίας οχήματος, ληξιαρχικών πράξεων
 • Στοιχεία απαραίτητα για την σύναψη ασφαλιστηρίων συμβολαίων, την λειτουργία, την διατήρηση και την εκτέλεση των όρων των συμβολαίων
 • Νομικής φύσης δεδομένα
 • Ειδική κατηγορία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως πληροφορίες που αφορούν την υγεία, οικογενειακή κατάσταση, εργασία.

Προσωπικά δεδομένα για σκοπούς marketing

Εφόσον μας έχει παραχωρηθεί η συναίνεσή σας μπορεί να χρησιμοποιήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα για σκοπούς marketing και προώθησης. Αναλυτικότερα:

 • Μπορεί να σας αποστέλλουμε ενημερώσεις και προωθητικό υλικό για ασφαλιστικά προϊόντα και ασφαλιστικές υπηρεσίες
 • Μπορεί να χρησιμοποιήσουμε τα δεδομένα σας σε στατιστικές ερευνητικές αναλύσεις.

Σε περίπτωση που θέλετε να αναιρέσετε την συναίνεσή σας και να σταματήσουμε να χρησιμοποιούμε τα δεδομένα σας για σκοπούς marketing,  επικοινωνήστε μαζί μας στέλνοντας email στο:

info@helestia.eu

Μεταβίβαση δεδομένων

Τα προσωπικά σας δεδομένα διαβιβάζονται σε τρίτους με σκοπό την εξυπηρέτηση της προσυμβατικής ή/και συμβατικής μας σχέσης αλλά και τη συμμόρφωση της Εταιρείας με την ισχύουσα νομοθεσία. Ως τρίτους εννοούμε:

 • Τις Ασφαλιστικές Εταιρείες ή τους Εκπρόσωπους Ασφαλιστικών Εταιρειών με τους οποίους η Εταιρεία μας διατηρεί νόμιμες συμβάσεις και συμφωνίες
 • Τον εξωτερικό λογιστή στον οποίο διαβιβάζονται ορισμένα από τα ως άνω δεδομένα σας με σκοπό την τήρηση των φορολογικών υποχρεώσεων της εταιρείας
 • Τις δημόσιες υπηρεσίες, τα ασφαλιστικά ταμεία, τις τράπεζες, τις δικαστικές, τις δημόσιες και λοιπές αρχές όπως προβλέπεται από τη νομοθεσία.

Τα προσωπικά σας δεδομένα δεν διαβιβάζονται σε χώρες εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Διατήρηση των δεδομένων

 • Τα προσωπικά σας δεδομένα διατηρούνται και επεξεργάζονται από την Εταιρεία μας για όσο διάστημα απαιτείται για την εκτέλεση της σύμβασής μας και την άσκηση των εκατέρωθεν αξιώσεων που απορρέουν από αυτό καθώς και της συμμόρφωσής μας με τις νομοθετικές και κανονιστικές απαιτήσεις.
 • Σε περίπτωση που δεν προχωρήσετε σε συνεργασία με την εταιρεία μας τα προσωπικά σας δεδομένα διαγράφονται σε διάστημα 2 ετών.

Τα δικαιώματά σας

Τα δικαιώματα που έχετε σε σχέση με την επεξεργασία των δεδομένων σας είναι τα εξής:

 • Το δικαίωμα ενημέρωσης και πρόσβασης, για να ενημερωθείτε σχετικά με την πραγματοποιούμενη επεξεργασία (ποιος, για ποιο σκοπό, παραλήπτες, περίοδος διατήρησης κ.λπ.)
 • Το δικαίωμα διόρθωσης, αν για κάποιο λόγο κάποιο δεδομένο είναι λάθος, ελλιπές ή δεν ισχύει
 • Το δικαίωμα περιορισμού επεξεργασίας κατά περίπτωση
 • Το δικαίωμα διαγραφής («δικαίωμα στη λήθη») των προσωπικών σας δεδομένων, εφόσον η επεξεργασία τους δεν είναι απαραίτητη για την επιδίωξη των σκοπών για τους οποίους έχουν συλλεγεί
 • Το δικαίωμα φορητότητας, δηλαδή να σας δώσουμε τα δεδομένα που έχουμε επεξεργαστεί ώστε να μεταφερθούν σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας
 • Το δικαίωμα εναντίωσης στην επεξεργασία αυτών, καθώς και το δικαίωμα εξασφάλισης ανθρώπινης παρέμβασης σε αυτοματοποιημένες διαδικασίες.

Για να μπορέσετε να ασκήσετε οποιοδήποτε από τα παραπάνω δικαιώματά σας θα πρέπει να μας στείλετε το αίτημά σας με email στο info@helestia.eu. Η Εταιρεία μας θα αξιολογήσει το αίτημά σας μέσα σε 30 ημέρες και θα σας ενημερώσει σχετικώς. Σε κάθε περίπτωση μπορείτε να απευθυνθείτε στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (www.dpa.gr).

Οι δεσμεύσεις μας

Η Εταιρεία μας δεσμεύεται να προστατεύει τα προσωπικά σας δεδομένα και να λαμβάνει όλα τα αναγκαία μέτρα ώστε να είναι ασφαλή από απώλεια, αποκάλυψη, διαρροή, λανθασμένο χειρισμό ή μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση.

Αναλυτικότερα οι Γενικές Αρχές Επεξεργασίας που διέπουν την ΕΛΕΣΤΙΑ ΕΠΕ:

 • Αρχή νομιμότητας, αντικειμενικότητας και διαφάνειας. Τα προσωπικά δεδομένα υποβάλλονται σε σύννομη και θεμιτή επεξεργασία με διαφανή τρόπο σε σχέση με το υποκείμενο.
 • Αρχή περιορισμού του σκοπού. Τα προσωπικά δεδομένα συλλέγονται για καθορισμένους, ρητούς και νόμιμους σκοπούς και δεν υποβάλλονται σε περαιτέρω επεξεργασία κατά τρόπο ασύμβατο προς τους σκοπούς αυτούς. (με εξαιρέσεις για δημόσιο συμφέρον, έννομο συμφέρον, διεκδίκηση αξιώσεων, εκκρεμοδικία, ιστορικούς ή στατιστικούς σκοπούς)
 • Αρχή ελαχιστοποίησης των δεδομένων. Γίνεται επεξεργασία μόνο των προσωπικών δεδομένων που είναι απαραίτητα, συναφή και αναγκαία για τους σκοπούς της επεξεργασίας.
 • Αρχή της ακρίβειας. Γίνεται επεξεργασία προσωπικών δεδομένων που είναι ακριβή και επικαιροποιημένα με άμεση διαγραφή ή διόρθωση ανακριβών δεδομένων σε σχέση με τους σκοπούς της επεξεργασίας.
 • Αρχή περιορισμού περιόδου αποθήκευσης. Η επεξεργασία πρέπει να διαρκεί μόνο για το διάστημα που απαιτείται για την εκπλήρωση των σκοπών της επεξεργασίας. (με εξαιρέσεις για δημόσιο συμφέρον, έννομο συμφέρον, διεκδίκηση αξιώσεων, εκκρεμοδικία, ιστορικούς ή στατιστικούς σκοπούς)
 • Αρχή της ακεραιότητας και εμπιστευτικότητας. Η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων γίνεται με τρόπο που εγγυάται την ενδεδειγμένη ασφάλεια των προσωπικών δεδομένων, συμπεριλαμβανομένης της προστασίας από μη εξουσιοδοτημένη ή παράνομη επεξεργασία και κατά τυχαίας καταστροφής ή ζημιάς, με χρήση κατάλληλων τεχνικών ή οργανωτικών μέτρων.